Kemiska risker

Kemiska arbetsmiljörisker ska vara tydligt utmärkta i arbetsmiljön. Piktogrammen för CLP gäller för förvaringsplatser, behållare och rörledningar. Synliga rörledningar som innehåller en farlig kemisk produkt skall vara märkta med produktens namn och faropiktogram samt med en pil för strömningsriktningen. Vid nationell och internationell transport av farligt gods på väg ska bestämmelserna i föreskrifterna ADR-S följas. Farligt god delas in i 9 olika klasser beroende på deras egenskaper.

Synliga rörledningar som innehåller en farlig kemisk produkt skall vara märkta med produktens namn och faropiktogram samt med en pil för strömningsriktningen.

Flo-Code® består av märkband för rörledningar och skyltar för ventilationskanaler. Den vita pilen beskriver flödesriktningen och visas med text vad rörledningen innehåller. Även märkbandets färg informerar om minnehållet.

Filter

Rörmärkning VVS Värme primär tillopp

Övriga farliga ämnen och föremål nr 9A

Rörmärkning slangvinda tryckluft

Rörmärkning Gasol dubbelpil 10-pack

Uppställningsplats tomma gasbehållare

Gasbehållare förs i säkerhet vid brandfara

Gas under tryck

Gasbehållare för i säkerhet vid brandfara

Gas under tryck

Gasbehållare förs i säkerhet vid brandfara

Gas under tryck

Faropiktogran CLP Gas under tryck

Faropiktogram CLP Gaser under tryck

Gasbehållare förs i säkerhet vid brandfara

Gas under tryck

Gasbehållare förs i säkerhet vid brandfara

Gas under tryck

Gasbehållare för i säkerhet vid brandfara

Gas under tryck

Gasbehållare förs i säkerhet vid brandfara

Gasbehållare förs i säkerhet vid brandfara

Gasbehållare för i säkerhet vid brandfara

Gasbehållare förs i säkerhet vid brandfara

Gasbehållare förs i säkerhet vid brandfara

Gasbehållare

Gasbehållare

Gasbehållare

Explosiva ämnen

Explosiva ämnen

Frätande ämnen

Frätande ämnen

Uppställningsplats gasbehållare

Brandfarliga ämnen

Finns i flera varianter

Brandfarliga ämnen

Finns i flera varianter

Giftiga ämnen

Oxiderande ämnen

Skadliga ämnen

Hälsofarliga ämnen

Miljöfarliga ämnen

Frätande syra

Frätande lut

Saltsyra (HCI)

Svavelsyra (H2SO4)

Salpetersyra (HNO3)

Klor (CI2)

Ammoniak

Faropiktogram CLP Explosiv

Finns i flera varianter

Faropiktogram CLP Brandfarligt

Finns i flera varianter

Faropiktogram CLP Oxiderande

Finns i flera varianter

Faropiktogram CLP Frätande

Finns i flera varianter

Faropiktogram CLP Giftigt

Finns i flera varianter

Faropictogram CLP Skadlig

Finns i flera varianter

Faropictogram CLP Hälsofarlig

Finns i flera varianter

Faropictogram CLP Miljöfarlig

Finns i flera varianter

Brandfarlig

Brandfarliga ämnen

Finns i flera varianter

Explosiv

Explosiva ämnen

Finns i flera varianter

Giftig

Giftiga ämnen

Finns i flera varianter

Frätande

Frätande ämnen

Finns i flera varianter

Oxiderande

Oxiderande ämnen

Finns i flera varianter

Skadlig

Skadliga ämnen

Finns i flera varianter

Hälsofarlig

Hälsofarliga ämnen

Finns i flera varianter

Miljöfarlig

Miljöfarliga ämnen

Explosiva ämnen riskgrupp nr 1

Finns i flera varianter

Brandfarliga vätskor riskgrupp nr 3

Finns i flera varianter

Ämnen som utv. brandfarlig gas vid kontakt med vatten riskgrupp nr 4.3

Finns i flera varianter

Giftiga ämnen riskgrupp nr 6.1

Finns i flera varianter

Frätande ämnen riskgrupp nr 8

Finns i flera varianter

Explosiva ämnen riskgrupp nr 1.4

Finns i flera varianter

Explosiva ämnen riskgrupp nr 1.5

Finns i flera varianter

Övriga farliga ämnen och föremål riskgrupp nr 9

Finns i flera varianter

Ej brandfaliga, ej giftiga gaser riskgrupp nr 2.2

Finns i flera varianter

Oxiderande ämnen riskgrupp nr 5.1

Finns i flera varianter

Organiska peroxider riskgrupp nr 5.2

Finns i flera varianter

Smittförande ämnen riskgrupp nr 6.2

Finns i flera varianter

Radioaktiva ämnen riskgrupp nr 7A

Finns i flera varianter

Radioaktiva ämnen riskgrupp nr 7B

Finns i flera varianter

Radioaktiva ämnen riskgrupp nr 7C

Finns i flera varianter

Explosiva ämnen riskgrupp nr 1.6

Finns i flera varianter

Giftiga gaser riskgrupp nr 2.3

Finns i flera varianter

Ämnen med förhöjd temperatur

Finns i flera varianter

Miljöfarliga ämnen

Finns i flera varianter

Begränsad mängd

Finns i flera varianter

Begränsad mängd med flyg

Finns i flera varianter

Övriga farliga ämnen och föremål nr 9A

Finns i flera varianter

Övriga farliga ämnen och föremål nr 9A 50st/fp

Brandfarlig gas riskgrupp nr 2.1

Finns i flera varianter

Brandfarliga fasta ämnen riskgrupp nr 4.1

Radioaktiva ämnen riskgrupp nr 7C

Självantändande ämnen riskgrupp nr 4.2

Finns i flera varianter

Fissila ämnen riskgrupp nr 7E

Finns i flera varianter

Rörmärkning Cisterndekal tryckluft

Rörmärkning Tryckluft

Finns i flera varianter

Rörmärkning Naturgas

Finns i flera varianter

Rörmärkning Gasol

Finns i flera varianter

Rörmärkning Eldningsolja

Finns i flera varianter

Rörmärkning Fjärrvärme tillopp

Rörmärkning Fjärrvärme retur

Rörmärkning Köldbärare tillopp

Rörmärkning Köldbärare retur

Rörmärkning Kallvatten

Rörmärkning Tappkallvatten

Rörmärkning Tappvarmvatten

Rörmärkning Tappvarmvatten cirkulation

Rörmärkning Värme primär retur

Rörmärkning Värme tillopp

Rörmärkning Värme retur

Rörmärkning Värme sekundär tillopp

Rörmärkning Värme sekundär retur

Rörmärkning Varmvatten cirkulation

Rörmärkning Varmvatten

Rörmärkning Flo-Code Grön med egen text

Rörmärkning Flo-Code Svart med egen text

Rörmärkning GHS02-piktogram Brandfarligt

Finns i flera varianter

Rörmärkning GHS03-piktogram Oxiderande

Finns i flera varianter

Rörmärkning GHS04-piktogram Gas under tryck

Finns i flera varianter

Rörmärkning GHS05-pictogram Frätande

Finns i flera varianter

Rörmärkning GHS06-pictogram Giftig

Finns i flera varianter

Rörmärkning GHS07-pictogram Skadlig

Finns i flera varianter

Rörmärkning GHS08-pictogram Hälsofarlig

Finns i flera varianter

Rörmärkning GHS09-pictogram Miljöfarlig

Finns i flera varianter

Rörmärkning Tryckluft

Finns i flera varianter

Rörmärkning Tryckluft dubbelpil 10-pack

Svarta buntband 100-pack