Varningsskyltar

Varningsskyltar används på arbetsplatser för att tydliggöra faror, risker och hinder. – Elsäkerhetsfaror och risker kopplade till strålning, magnetism och biologisk fara hör också till kategorin varning.

Filter

Knivsäkring får endast betjänas av instruerad

Elstängsel dubbelsidig

Asbest/Eternitavfall

Farlig elektrisk spänning

Farlig elektrisk spänning

Livsfarlig ledning

Livsfarlig ledning

Livsfara tillträde förbjudet

Bryt strömmen innan arbete påbörjas

Bryt & lås frånskiljaren före arbete på kranen

Bryt & lås frånskiljaren före arbete med telfern

Bryt & lås frånskiljaren före arbete på travers

Glöm ej föreskrifterna

Högspänning

230/400 volt

Livsfara före beröring Urladda Jorda Kortslut

Bakspänning arbeta endast efter allpolig frånkopp.

Kabel för starkström

Säkerhetsbrytare slås ifrån före arbetet på maskin.

Elektrisk spänning

Finns i flera varianter

Elektrisk spänning, trekantig

Biologisk fara

Biologisk fara

Finns i flera varianter

Joniserande strålning

Radioaktiv ämnen

Radioaktiva ämnen

Finns i flera varianter

Elektromagnetiskt fält

Mikrovågsstrålning

Ickejoniserande strålning

Finns i flera varianter

Laserstrålning

Laserstrålning

Finns i flera varianter

Kraftigt magnetfält

Kraftigt magnetfält

Finns i flera varianter

Heta ytor

Heta ytor

Finns i flera varianter

Låg temperatur

Finns i flera varianter

Explosiv atmosfär

Finns i flera varianter

Explosiv atmosfär

Finns i flera varianter

Sprängning pågår

Epoxiarbete pågår

Isocyanatarbete pågår

PCB sanering pågår

Asbestrivning pågår

Asbest förorenade skyddskläder, varningstape

Asbest dammet är farligt vid inandning, varningstape

PCB miljöfarligt avfall, varningstape

Varningstape

Finns i flera varianter

Supernova® varningsmarkering golv Svart/gul

Supernova® väggmarkering gul

Klämrisk hiss

Finns i flera varianter

Klämrisk

Klämrisk

Finns i flera varianter

Varning klämrisk

Finns i flera varianter

Klämrisk då kranen svänger

Maskinen fjärrmanövreras

Maskinen startas från annan plats utan förvarning

Max last ...kg

Max last ...ton

Roterande valsar

Roterande knivar

Roterande delar

Rörliga delar

Skjutning med bultpistol pågår

Godstrafik

Truck

Godstrafik, Golvdekal

Finns i flera varianter

Varning godstrafik

Hängande last

Riskområde jakttornet beträdes på egen risk

Låg fri höjd

Varning för hunden

Svag is

Hinder

Arbetsgrop

Öppet schakt

Fallrisk Hög avsats

Fallrisk avsats, Golvdekal

Halkrisk

Rasrisk

Nedfallande föremål

Takarbete pågår

Rivningsarbete pågår

Halt golv städning pågår, Golvskylt

Halt golv Golvskylt

Halkrisk, Golvskylt

Golvskylt utan text och symbol

Risk för snöras, istappar

Finns i flera varianter

Flagga risk för snöras, istappar

Risk för snöras, istapp

Risk för snöras, istappar, Avspärrningsband

Risk för snöras, istappar Golvskylt